GUDSTJENESTER

21. januar, 3 s. helligtrekonger
09:00 Harritslev Kirke, Kirkekaffe
10:30 Sejlstrup Kirke, kirkefrokost
30. januar, Kyndelmisse
18:30 Vejby Kirke,
01. februar, Kyndelmisse
18:30 Rakkeby Kirke,
04. februar, Seksagesima
09:00 Vejby Kirke, Kirkekaffe
10:30 Harritslev Kirke,
07. februar, 2. s. i fasten
17:30 Rakkeby Kirke, Fyraftensgudstjeneste
11. februar, Fastelavn
09:00 Sejlstrup Kirke, Kirkekaffe
10:30 Rakkeby Kirke,
14:30 Jelstrup Kirke, Medv. børnekoret
25. februar, 2. s. i fasten
09:00 Jelstrup Kirke, Kirkekaffe
10:30 Vejby Kirke,
28. februar,
17:00 Harritslev Kirke, Stillegudstjeneste
04. marts, 3. s. i fasten
09:00 Rakkeby Kirke, Kirkekaffe
10:30 Jelstrup Kirke,